گواهینامه ثبت انجمن صنفی سراسری بازیگران تئاتر صادر شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، ثبت انجمن در روزنامه رسمی کار و کارگر آگهی شده که طبق آن آمده است، بر اساس مدارک ارسالی تشکل مذبور در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ به شماره ۳۳۳۳۱۱۲ در اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی ثبت شده و اسامی اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان به مدت دو سال به شرح زیر است.

اکبر ایرج حسنی راد رییس هیئت مدیره، علی اصغر همت نایب رییس و خزانه دار، نرجس(فرزانه) نشاط خواه تهرانی دبیر و عضو اصلی هیات مدیره، مریم کاظمی، هوشمند هنرکار، لطف‌الله(بهزاد) فراهانی و مریم رحیمی اعضا اصلی هیات مدیره، رویا بختیاری، شهره سلطانی و علی یعقوب‌زاده اعضای علی البدل هیات مدیره هستند.

بنا به اعلام انجمن صنفی سراسری بازیگران تئاتر، مجید ستایش و حامدعلی آقایی بازرسان اصلی و فرهاد شریفی قلعه بازرس علی‌البدل هستند.

به استناد ماده ۲۲ اساسنامه و صورتجلسه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ هیات مدیره، کلیه اسناد اداری و اوراق عادی با امضا رییس هیات مدیره یا دبیر ممهور به مُهر تشکل و کلیه اسناد مالی، اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضا مشترک مسئول امور مالی(خزانه دار) یا رییس هیست مدیره به همراه دبیر و ممهور به مُهر تشکل معتبر خواهد بود.

هیات مدیره انجمن صنفی طی ۱۱ جلسه پی‌درپی خود سرفصل‌های تکمیل مدارک فعالیت شغلی اعضا، درخواست‌های جدید عضویت، چگونگی عضویت بازیگران سراسر کشور و بررسی آیین‌نامه‌های داخلی این تشکل صنفی را نیز در دستور کار داشته است.

گواهینامه ثبت انجمن صنفی سراسری بازیگران تئاتر صادر شد