فیلم/ واکنش معنادار رئیس فرابورس به یک سوال

مشرق نیوز :

https://dailies.ir/05/03/2022/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%b3/